Taisyklės ir sąlygos

Naudojimosi ONIX.LT taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine Onix.lt tvarka (toliau – Onix.lt), taip pat Onix vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.2. Onix.lt tvarko ir administruoja UAB „Melikba”, (toliau - Tiekėjas).
1.3. Onix vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau - Skelbimas), kurti temas forumuose bei išsakyti savo nuomonę jau sukurtose temose, naudotis kitomis Onix svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Onix.lt vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis Onix.lt (toliau - Vartotojas). Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Onix.lt, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos). Dalis Onix.lt teikiamų Paslaugų yra teikiamos Vartotojui už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamų paslaugų sąlygos gali būti nurodytos Onix.lt svetainės skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ ir/ ar konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Vartotojas moka užmokestį.
1.4. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Onix.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Onix. Prieš sutinkant su Taisyklėmis Vartotojas privalo perskaityti Onix.lt svetainės skiltį „Dažniausiai užduodami klausimai“.
1.5. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Onix.lt ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
1.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Onix.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Onix.lt, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. Reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei kitos Skelbimų talpinimo Onix.lt svetainėje sąlygos
2.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
2.2. Onix.lt svetainės duomenų bazėje galima talpinti Skelbimus tik apie transporto priemonių, jų dalių ir (arba) aksesuarų pardavimą arba nuomą. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 24 val. laikotarpiui, negali koreguoti pagrindinės informacijos: atitinkamos transporto priemonės markės arba (ir) modelio.
2.3. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Onix.lt kategorijoje (pvz., Skelbimas apie lengvąjį naudotą automobilį negali būti patalpintas motociklų kategorijoje).
2.4. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieną objektą.
2.5. Onix.lt toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto Skelbimą.
2.6. Parduotos transporto priemonės Skelbimas privalo būti ištrintas. Tokiu atveju, likęs Skelbimo parodymo laikas neperkeliamas kitam Skelbimui, taip pat į esamą Skelbimą negalima patalpinti kito objekto. Norint parduoti kitą tos pačios markės bei modelio objektą, turi būti sukurtas naujas skelbimas. Draudžiama talpinti naują objektą seno skelbimo pagrindu.
2.7. Vartotojui draudžiama:
2.7.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;
2.7.2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą;
2.7.3. Skelbime ir kitose Onix.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;
2.7.4. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.
2.8. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą, yra blokuojami arba nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.
2.9. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja Skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.
2.10. Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas pirkti arba siūloma tik keitimo paslauga.
2.11. Draudžiama naudotis Onix.lt svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.11.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Onix.lt svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);
2.11.2. Pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Onix.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;
2.11.3. Pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Onix.lt svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
2.11.4. Pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą Onix.lt svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.
2.12. Skelbimo patalpinimo sąlygos ir instrukcijos yra nurodytos Onix.lt svetainės skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“, taip pat Skelbimo talpinimo aplinkoje. Konkretaus Skelbimo kaina, parodymo laikas ir kitos sąlygos nurodomos Skelbimų talpinimo planuose. Skelbimų talpinimo planai yra pateikiami Onix.lt svetainėje pasirinkus Skelbimo kategoriją ir užpildžius skelbimo duomenis, prieš atliekant mokėjimą. Kilus neaiškumų dėl pasirinkto plano sąlygų Vartotojas neturėtų talpinti Skelbimo ir, norėdamas jį patalpinti, privalo susisiekti su Tiekėju.

3. Mokamos paslaugos
3.1. Onix.lt svetainėje už suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute arba virtualia valiuta – Onix.lt nixais. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to kai Vartotojas už jas sumoka Onix.lt svetainėje nustatyta tvarka. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Tiekėjas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą.
3.2. Vartotojai Onix.lt už tam tikrą mokestį gali atlikti šiuos veiksmus:
3.2.1. Dėti skelbimus į mokamas skelbimų kategorijas;
3.2.2. Užsakyti mokamas papildomas paslaugas: Skelbimo paryškinimą, skelbimo reklamą ir t.t.
3.3. Mokamų paslaugų kaina priklauso nuo Paslaugų plano, Skelbimo rodymo laiko, Skelbimo kategorijos, taip pat nuo to ar Vartotojas pageidauja papildomų Paslaugų. Konkrečių Mokamų paslaugų sąrašas, jų kainos ir kainų apskaičiavimo sąlygos, naudojimosi Paslaugomis tvarka ir terminai yra nurodyta Onix.lt svetainėje, kiekvienos konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje, prieš atliekant mokėjimą. Vartotojas, prieš užsakydamas Paslaugas, privalo susipažinti su šiomis sąlygomis.
3.4. Nixas - tai virtuali Onix.lt valiuta, kuria Vartotojas gali atsiskaityti už Onix.lt teikiamas Paslaugas. Vieno Nixo įsigijimo kaina priklauso nuo to, kokiu būdu pildoma Nixų sąskaita. Išsamesnę informaciją apie Nixų įsigijimo būdus galima rasti Onix.lt svetainės skyrelyje „Dažnai užduodami klausimai“ ir prisijungusio Vartotojo aplinkos rubrikoje „Pildyti sąskaitą“. Kitais būdais negu nurodyta aukščiau įsigyti Nixai (per trečiuosius asmenis ir pan.) negalioja ir Teikėjas turi teisę tokius Vartotojo Nixus panaikinti bei reikalauti Vartotojo atlyginti Teikėjo patirtus nuostolius.
3.5. Papildomos Paslaugos yra nurodytos Onix.lt svetainės skyrelyje „Dažnai užduodami klausimai“ ir Skelbimų talpinimo aplinkoje. Praėjus 1 (vienai) valandai po užsakymo, papildomai užsakytos Paslaugos laikomos pradėtomis teikti ir negali būti anuliuotos, todėl Vartotojas, prieš užsakydamas papildomas Paslaugas, privalo įvertinti jų poreikį. Vartotojui ištrynus Skelbimą, padarius ji nematomu (pasyviu), pinigai už papildomai užsakytą Paslaugą nėra grąžinami ir jos galiojimo terminas nėra pratęsiamas ar perkeliamas kitam Skelbimui.
3.6. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Tiekėjas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
3.7. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis Mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus Mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejai, nurodyti šių taisyklių 1.6., 3.6., 4.1. punktuose, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
3.8. Užmokestis už Skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.
3.9. Vienas Mokamos paslaugos užsakymas Vartotojui suteikia teisę talpinti vieną Skelbimą, nebent prie konkrečios Paslaugos yra nurodyta kitaip. Pasirinkęs Mokamą paslaugą pagal konkretų planą ir/ ar konkrečiam laikotarpiui (pavyzdžiui 30 dienų ar pan.), Vartotojas įsipareigoja šia Paslauga naudotis ne trumpiau nei Mokamos paslaugos visas galiojimo laikotarpis (toliau – Minimalus laikotarpis). Jei Skelbimo sandoris įvyksta anksčiau nei pasibaigia Minimalus laikotarpis (pavyzdžiui, transporto priemonė parduodama ar pan.) arba jei Vartotojas pats panaikina Skelbimą arba jei Skelbimas panaikinamas dėl Vartotojo kaltės, pinigai už nepanaudotą Minimalų laikotarpį Vartotojui nėra grąžinami ir nėra perkeliami kitam Skelbimui apmokėti. Įvykus Skelbimo sandoriui Vartotojas privalo pašalinti Skelbimą, kad neklaidintų kitų Onix.lt svetainės lankytojų.
3.10. Vartotojui perkėlus Skelbimą iš aktyvaus į pasyvų, taip pat sustabdžius Skelbimo rodymą dėl Vartotojo kaltės, Skelbimo nerodymo laikotarpis yra įskaitomas į Minimalų laikotarpį ir Minimalus laikotarpis neperkeliamas bei neprailginamas laikotarpiui kurį Skelbimas nebuvo rodomas viešai Onix.lt svetainėje.
3.11. Įvykus Skelbimo sandoriui Minimalaus laikotarpio likutis nėra perkeliamas kitam Skelbimui ir Vartotojas negali skelbti naujo (kito) Skelbimo vietoje seno Skelbimo. Jei Vartotojas Mokamą paslaugą pritaikė (ketina pritaikyti) kitam Skelbimui (pavyzdžiui kitai transporto priemonei, nei pradinė Skelbime nurodyta transporto priemonė), Tiekėjas turi teisę panaikinti šį Skelbimą ir perspėti Vartotoją arba reikalauti už tokį Skelbimą apmokėti kaip už naujai paskelbtą Skelbimą. Toks Skelbimas imamas rodyti tik už jį tinkamai apmokėjus. Vartotojui nesutikus apmokėti, Skelbimas yra panaikinamas.
3.12. Jei šalių sutartis dėl Vartotojo kaltės ar jo iniciatyva yra nutraukiama nepraėjus Minimaliam laikotarpiui, Vartotojas privalo sumokėti Tiekėjui kompensaciją lygią konkrečios Vartotojo užsakytos Mokamos paslaugos mokesčio daliai nuo atsisakymo dienos iki Minimalaus laikotarpio pabaigos. Ši kompensacija išskaičiuojama iš Vartotojo sumokėtos Mokamos paslaugos kainos.
3.13. Skelbimų patalpinimo bei papildomų paslaugų (paryškinimo ir t.t.) kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje prieš jas užsakant.
3.14. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės
4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Onix.lt svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.
4.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el.paštu. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.
4.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose: Skelbime gali būti koreguojama vairo padėtis į (iš) kairėje/dešinėje; transporto priemonės būsena gali būti pakeista į (iš) daužta/nedaužta.
4.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Onix.lt ar naudojimąsi Onix.lt paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

5. Atsakomybės apribojimas
5.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Onix.lt, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.
5.2. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo Onix.lt.
5.3. Laikoma, kad naudojimasis Onix.lt vykdomas nepriekaištingai, jei Onix.lt svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Tiekėjas neatsako už Onix.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.
5.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

6. Asmens duomenų apsauga
6.1. Tiekėjas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar Tiekėjo kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Tiekėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. Tiekėjas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
6.3. Vartotojas Onix.lt svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Vartotojo.
6.4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir pateikdamas Asmens duomenis:
6.4.1. Suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ir valdymą, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;
6.4.2. Pareiškia, kad jis pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos;
6.4.3. Sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel. nr., el. p. adresą ir kt.) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).
6.5. Vartotojas patvirtina, kad jo Onix.lt svetainėje pateikiami Asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.
6.6. Tiekėjas tvarkydamas Asmens duomenis:
6.6.1. Naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, Onix.lt svetainės ir/ ar Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, Onix.lt funkcionalumo patobulinimus, pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
6.6.2. Neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
6.6.3. Turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Vartotojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenys valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
6.7. Vartotojas, pateikęs Tiekėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Tiekėjui, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu Onix.lt svetainės kontaktuose). Atsakymus į tokius Vartotojo paklausimus Tiekėjas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Vartotojui priimtina forma. Atsakymas Vartotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Tiekėjas neteiks asmens duomenų, jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Vartotojui.
6.8. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
6.9. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Tiekėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.
6.10. Tiekėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Vartotojo Asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas Tiekėjas gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.
6.11. Vartotojo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:
6.11.1. Asmens duomenys reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus šiam terminui, Asmens duomenys sunaikinami Tiekėjo įgalioto asmens;
6.12. Tiekėjas gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Vartotojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Vartotojui.
6.13. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Vartotojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. Tiekėjas stengiasi siųsti Vartotoją dominančią informaciją ir pasiūlymus.
6.14. Tiekėjas gavęs iš Vartotojų kontaktinius Asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Vartotojui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Vartotojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.
6.15. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose, arba informavęs apie nesutikimą Tiekėją el. laišku info@onix.lt, paskambinus Tiekėjo kontaktuose nurodytų telefonu. Tiekėjas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
6.16. Jei Vartotojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Vartotojas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami Tiekėjo pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.

7. Intelektinės nuosavybės teisės
7.1. Tiekėjas yra visų teisių į Onix.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Onix.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Onix.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

8. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
8.1. Onix.lt svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Onix.lt svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
8.2. Ginčai, kilę tarp Tiekėjo ir verslininkų, sprendžiami UAB „Melikba“ buveinės vietos teisme.
8.3. Vartotojas ne verslininkas prašymą ir/ar skundą dėl Onix.lt veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Tiekėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu pagalba@onix.lt. Nesutikdamas su Tiekėjo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Slapukų politika
9.1. Kad Onix.lt svetainė tinkamai veiktų, ji į Vartotojo įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Slapukai (ang. cookies) - tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Vartotojo interneto naršyklėje, kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Jie Tiekėjui padeda atpažinti Vartotoją, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Vartotojo naršymo istoriją, parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis) ir pritaikyti turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
9.2. Tiekėjas naudoja slapukus siekiant nustatyti Vartotojų lankymosi Onix.lt įpročius, pagerinti Vartotojų patirtį lankantis Onix.lt, suteikti personalizuotas paslaugas Vartotojams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Onix.lt svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Vartotojas atvyko į Onix.lt iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jeigu Vartotojas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks yra Vartotojo vardas ir el. pašto adresas, kurie gali būti apdorojami serveryje registruojantis. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.
9.3. Slapukais gaunamą informaciją Tiekėjas naudoja tokiais tikslais: prisiminti prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti Vartotojo išsaugotus skelbimus ir naudotas paieškas, Vartotojo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Vartotojui aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Vartotojo pageidavimus, Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
9.4. Slapukus gali įrašyti ir Onix.lt reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent Vartotojui ir atitikti Vartotojo interesus. Jie taip pat naudojami, kad tam tikras reklamas Vartotojas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
9.5. Onix.lt svetainėje gali būti naudojami tokių rūšių slapukai:
9.5.1. Techniniai slapukai – būtini tam, kad Vartotojas galėtų naršyti Onix.lt ir naudotis svetainės funkcijomis. Be šių slapukų Vartotojas negalėtų naudotis Onix.lt paslaugomis;
9.5.2. Tunkciniai slapukai – leidžia Onix.lt įsiminti Vartotojo pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, Vartotojui asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį;
9.5.3. Analitiniai slapukai – naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Tiekėjas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Onix.lt šiuo tikslu naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus;
9.5.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai –naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Vartotoją ar pasiūlyti panašias Paslaugas, kurias Vartotojas jau žiūrėjo;
9.6.5. Trečiųjų šalių slapukai – leidžia matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Tiekėjas neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama. Tiekėjas pateikia jam žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimą;
9.5.6. Socialinių tinklų slapukai –yra būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Onix.lt informaciją (pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą). Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos Onix.lt.
9.6. Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda: (i) pirmą kartą atlikdamas registraciją Onix.lt, (ii) jei Vartotojo naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ ar nepakeisdamas; (iii) Onix.lt svetainėje, registracijos anketose ir/ ar paskyrose pateiktoje Onix.lt nuorodoje apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą. Vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.
9.7. Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis ir nustatymus (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.), taip pat registracijos metu. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Vartotojas turės sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Vartotojas ištrins slapukus, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Onix.lt. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu  AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
9.8. Tiekėjas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
9.9. Tretieji asmens reklamos tikslais slapukų pagalba gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Vartotojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus Vartotojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Tiekėjas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Vartotojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Vartotojas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.

10. Informacijos apsaugos priemonės
10.1. Tiekėjas Vartotojo Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tiekėjo vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
10.2. Tiekėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti Vartotojų Prisijungimo duomenys. Prie Vartotojų Prisijungimo duomenų gali prieiti tik Tiekėjo įgalioti asmenys. Mokėjimo dokumentų (kortelių ar pan.) numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.
10.3. Tiekėjas primena, jog Vartotojas yra pats atsakingas už Prisijungimo duomenų slaptumą. Tiekėjas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Vartotojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Vartotojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Vartotojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
10.4. Tiekėjas įsipareigoja stengtis apsaugoti Vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas įspėja, kad Vartotojas negali garantuoti ir negarantuoja Vartotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
10.5. Tiekėjas Vartotojo Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams nuo jo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos arba Vartotojui panaikinus paskyrą. Tiekėjas siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Vartotojo asmens duomenų, todėl šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui Vartotojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Vartotojo informacija. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Tiekėjo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Vartotojo mokėjimus ar pan.).
10.6. Susirašinėjimas su Vartotoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (du) metus nuo Vartotojo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.
11.2. Kadangi Onix.lt tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Onix.lt, Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Tiekėjas praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Onix.lt Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Onix.lt.
11.3. Toliau naudodamasis Onix.lt, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki Onix.lt Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.